REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TIMMERHUS

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do korzystania z Serwisu Internetowego zdefiniowanego poniżej, w szczególności do zawierania za jego pośrednictwem Umów Rezerwacji lub Umów Sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Internetowego wymaga Spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny odpowiednich wymagań technicznych opisanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Użytkowników będących Konsumentami, jak i do Użytkowników niebędących Konsumentami, korzystających z Serwisu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Rezerwacji i Umowy Sprzedaży.
 4. Użytkownik ma prawo negocjacji postanowień umów zawieranych z Usługodawcą, w tym również zmieniających postanowienia poniższego Regulaminu, zawierając tym samym odrębną umowę. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami indywidualnie zawieranej z Użytkownikiem umowy, zastosowanie znajdą postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta oraz zawierania przez Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu Internetowego, Umów Rezerwacji i Umów Sprzedaży.
 6. Informacje przekazywane w Serwisie Internetowym lub, w przypadku zawierania Umów Rezerwacji z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, kierowane przez Klockownia Sp. z o.o. do Użytkowników.
 7. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu, w którym ich użyto wyraźnie wynika co innego:

CENA – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia należnego Klockowni Sp. z o o. w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży obejmującej przedmiot Umowy Rezerwacji lub Umowy Sprzedaży. Cena może być uiszczona za pośrednictwem Serwisu Internetowego w ramach każdorazowo udostępnianych w ramach Serwisu Internetowego Sposobów płatności;

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Użytkownika podczas tworzenia Konta. Rejestracja Konta wymaga dwukrotnego powtórzenia Hasła w celu umożliwienia wykrycia i poprawienia ewentualnych błędów. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Klockownia SP. Z O.O. udostępnia Użytkownikowi możliwość zmiany Hasła;

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.);

KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

KONTO – Usługa Elektroniczna; oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Klockownia Sp. z o.o., pozwalający na korzystanie przez Użytkownika z dodatkowych funkcjonalności/usług. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Użytkownik loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Serwisie Internetowym. Konto umożliwia śledzenie statusu Rezerwacji, dostęp do historii Rezerwacji;

KOSZYK – usługa udostępniana każdemu Użytkownikowi, który korzysta z Serwisu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu łatwego zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy Rezerwacji jednego lub kilku Produktów, wyświetlenie podsumowania dot. poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie, wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia poprzez możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych. Koszyk gromadzi składane przez Użytkownika Rezerwacje;

LOGIN – adres email Użytkownika podany w ramach Serwisu Internetowego podczas tworzenia Konta;

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, która umożliwia korzystającym z niej Użytkownikom otrzymywanie od Klockowni Sp. z o.o. cyklicznych informacji w szczególności o Produktach, Serwisie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Użytkownika adres email lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Użytkownika. Zawarte w Regulaminie postanowienia dotyczące Newslettera stosowane będą od momentu aktywacji dostępności usługi Newsletter przez Klockownia SP. z o.o.;

Klockownia Sp.  z o.o. – Spółka Klockownia  Sp. z o.o. z siedzibą w Starych Babicach, ul. Polna 17 (który stanowi także adres do doręczeń), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000837926, NIP 1182208332, REGON 385922356; Klockownia Sp. z o.o. jest zarówno Sprzedawcą jak i Usługodawcą Umów Sprzedaży, Umów Rezerwacji i Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu niniejszego Regulaminu, zawieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego; 

PLACÓWKA – każdy stacjonarny punkt świadczenia usług objętych Umową Rezerwacji przez Klockownia SP. Z O.O. znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

PRODUKT – dostępna w Serwisie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Rezerwacji lub Umowy Sprzedaży zawartej za pośrednictwem Serwisu Internetowego między Użytkownikiem a Klockownia SP. Z O.O., w tym bilety objęte Umową Rezerwacji;

REGULAMIN/UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Rezerwacji, Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Klockownia SP. Z O.O. za pośrednictwem Serwisu Internetowego na rzecz Użytkowników. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika i Klockownia SP. Z O.O. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

REZERWACJA – oświadczenie woli Użytkownika, składane za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub telefonicznie zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Rezerwacji, określające proponowaną datę i Placówkę wykonania Umowy Rezerwacji oraz liczbę Produktu/ów objętych Umową Rezerwacji, co do których Użytkownik składa ofertę zawarcia Umowy Rezerwacji.

SERWIS INTERNETOWY – platforma umożliwiająca zawieranie Umów Sprzedaży i Umów Rezerwacji przez Użytkownika oraz świadczenie usług udostępnianych przez Klockownia SP. Z O.O., prowadzona przez Klockownia SP. Z O.O. dostępna pod adresem internetowym: www.Klockownia.eu

SPRZEDAWCA – strona Umowy Sprzedaży zawieranej po przyjęciu oferty Użytkownika na podstawie niniejszego Regulaminu;

TREŚĆ/TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje i zdjęcia dotyczące Produktów, filmy promocyjne, komentarze), w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Serwisu Internetowego przez odpowiednio Klockownia SP. Z O.O., kontrahentów Klockownia SP. Z O.O., Użytkownika albo inną osobę korzystającą z Serwisu Internetowego;

UMOWA REZERWACJI – umowa zawarta pomiędzy Klockownia SP. Z O.O. a Użytkownikiem, na podstawie której Klockownia SP. Z O.O. zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Użytkownika usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi lub kulturalnymi w określonym dniu i miejscu, za zapłatą Ceny, zawierana za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub telefonicznie; 

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa Sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca Sprzedaży przez Klockownia SP. Z O.O. na rzecz Użytkownika Produktów wskazanych w Koszyku, za zapłatą Ceny, zawierana za pośrednictwem Serwisu Internetowego;

USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Klockownia SP. Z O.O. na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zgodnie z Regulaminem;

USŁUGODAWCA – strona Umowy Rezerwacji lub Umowy o Świadczenie Usług zawieranej po przyjęciu oferty Użytkownika na podstawie niniejszego Regulaminu;

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);

UŻYTKOWNIK – (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług/ Usługi Rezerwacji lub Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Klockownia SP. Z O.O.;

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Użytkownika, składane za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające Produkty, co do których Użytkownik składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. Promocje obowiązujące w Serwisie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

  II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM


 

 1. KLOCKOWNIA SP. Z O.O. świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Użytkowników:
  1. Konto
  2. zawieranie Umów Rezerwacji lub Umów Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego;
  3. prezentowanie Użytkownikom treści reklamowych w tym prezentowanie Użytkownikom bieżących powiadomień bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej (powiadomienia „push”) zależnie od udzielonych przez Użytkowników stosownych, dobrowolnych, zgód;
  4. umożliwienie Użytkownikom korzystania z usług Koszyka;
  5. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Serwisu Internetowego;
  6. Newsletter (w zależności od jego dostępności).
 2. Dodatkowo, na rzecz Użytkowników, którzy utworzyli Konto KLOCKOWNIA SP. Z O.O. świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące usługi:
 1. podtrzymywanie sesji Użytkownika po zalogowaniu się przez niego do Konta;
 2. przechowywanie i prezentowanie Użytkownikowi za pośrednictwem Konta historii Rezerwacji.
 1. Rejestracja i korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Użytkownika:
 1. wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,
 2. kliknięciu pola Regulamin
 1. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych Użytkownika: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, hasło, numer telefonu.
 2. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług wysłanego przez KLOCKOWNIA SP. Z O.O. na adres email podany przez Użytkownika w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do KLOCKOWNIA SP. Z O.O., w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@Klockownia.com lub też pisemnie na adres: Klockownia Sp. z o.o., Ul. Polna 17, 05-082 Stare Babice
 3. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Użytkownika pierwszego Produktu do Koszyka.
 4. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie i przez czas przechowywania Produktów w Koszyku. Świadczenie usługi ulega zakończeniu z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu Internetowego albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia lub Rezerwacji przez Użytkownika. Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki przez okres nie dłuższy niż 30 dni.
 5. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter, wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych przez Użytkownika poprzez udostępnienie swojego adresu email w odpowiednim polu w Serwisie Internetowym oraz jej potwierdzenie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez KLOCKOWNIA SP. Z O.O. na adres email podany przez Użytkownika (moment rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania Newslettera).
 6. Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony (nie wcześniej jednak niż od momentu aktywacji dostępności usługi Newsletter przez KLOCKOWNIA SP. Z O.O.). Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z usługi Newslettera w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Użytkownika w formie wiadomości email lub wysłanie stosownego żądania do KLOCKOWNIA SP. Z O.O., w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@klockownia.com lub też pisemnie na adres: Klockownia Sp. z o.o., Ul. Polna 17, 05-082 Stare Babice
 7. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie Spamu, prowadzenie w ramach Serwisu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 8. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych lub Umową Rezerwacji można składać w następujący Sposób:
 1. pisemnie na adres: Klockownia Sp. z o.o., Ul. Polna 17, 05-082 Stare Babice
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@Klockownia.com
 1. Ustosunkowanie się do reklamacji przez KLOCKOWNIA SP. Z O.O. następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 2. W sytuacjach określonych w pkt II ust. 10 KLOCKOWNIA SP. Z O.O. ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług wymienionych w ust. 1 i ust 2 powyżej. W takiej sytuacji pozostałe postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 3. KLOCKOWNIA SP. Z O.O. każdorazowo poinformuje Użytkowników o zawieszeniu lub ograniczeniu świadczenia usług poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości email oraz zamieszczenie stosownego komunikatu w ramach Serwisu Internetowego.
 4. Czasowe zawieszenie lub ograniczenie świadczenia usług nie ma wpływu na przysługujące Użytkownikom uprawnienia wynikające z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności na prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług.III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. KLOCKOWNIA SP. Z O.O. umożliwia składanie Zamówień na Produkty wybrane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego Spośród każdorazowo dostępnych w ramach Serwisu Internetowego.
 2. Sprzedawca umożliwia Użytkownikowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu Internetowego w następujący Sposób, kolejno:    
  a) Użytkownik dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia;
  b) Użytkownik, który posiada Konto potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Użytkownik, który nie posiada Konta, przed zawarciem Umowy Sprzedaży, musi wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do jej zawarcia i realizacji. W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i Sposób dostawy Produktu/ów, Sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży. W wypadku Użytkowników niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP;
  c) Użytkownik przesyła KLOCKOWNIA SP. Z O.O. Zamówienie (składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Serwisu Internetowego. Użytkownik, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, uprzednio akceptuje jego postanowienia
  d) w zależności od wybranego Sposobu zapłaty, Użytkownik może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.
 3. Składając Zamówienie, Użytkownik składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży na warunkach określonych w Zamówieniu i niniejszym Regulaminie.
 4. Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Użytkownika automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Użytkownika adres email z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
 5. Po zweryfikowaniu dostępności Produktów objętych Zamówieniem, Sprzedawca niezwłocznie wysyła do Użytkownika na podany przez niego adres email wiadomość z:
  a) potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia oraz potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży (akceptacja Zamówienia w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości); albo
  b) informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia, z przyczyn wskazanych w ust. 10 poniżej (brak płatności).
 6. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Użytkownika wiadomości od Sprzedawcy, o której mowa w ust. 6 lit. a powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów. Sprzedawca przesyła Użytkownikowi potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży na podany przez Użytkownika adres email.
 7. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert, Sprzedawca skontaktuje się z Użytkownikiem celem:
  a) poinformowania Użytkownika o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych w ramach Zamówienia ofert zawarcia Umowy Sprzedaży; albo
  b) potwierdzenia przez Użytkownika woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej Sprzedawca zgodził się przyjąć oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. Wówczas Użytkownik może anulować w całości złożone Zamówienie (w zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Anulowanie Zamówienia przez Użytkownika zwalnia Sprzedawcę z obowiązku jego realizacji. W przypadku anulowania Zamówienia, odpowiednie zastosowanie znajduje ust. 10 poniżej.
 8. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie wskazanych przez Sprzedawcę Produktów nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Użytkownikowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta. Postanowienia pkt VII ust. 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 9. Umowa Sprzedaży wiąże Usługodawcę pod warunkiem uiszczenia przez Użytkownika Ceny nie później niż łącznie ze złożeniem Zamówienia. Nieuiszczenie Ceny przez Użytkownika w terminie 24 godzin od daty zawarcia Umowy Sprzedaży, w razie wątpliwości Usługodawca powinien uznać za odstąpienie Użytkownika od Umowy Sprzedaży.
 10. Sprzedawca dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Produktów oraz realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku braku możliwości Spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.
 11. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Użytkownika fakultatywnych płatnych usług. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Produktów jest darmowa. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Użytkownik jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się Umową Sprzedaży.

 

IV KOSZTY DOSTAWY I PŁATNOŚCI

 

 1. Produkt dostarczany jest w Sposób każdorazowo dostępny w Serwisie Internetowym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Użytkownik ma możliwość odbioru osobistego zamawianych produktów w wybranej przez siebie Placówce.
 2. Dostawa nie dotyczy Produktów będących przedmiotem Umowy Rezerwacji (biletów). W przypadku opłacenia Umowy Rezerwacji, do jej wykonania wystarczające jest okazanie potwierdzenia zawarcia Umowy Rezerwacji w Placówce, w czasie wskazanym w Rezerwacji.
 3. Dostawa Produktu do Użytkownika jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane w zakładce Dostawa w Serwisie Internetowym oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu, w tym także w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Dostępne Sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Użytkownika Sposobu płatności.
 5. Czas oczekiwania na otrzymanie przez Użytkownika Produktu (termin dostawy) obejmuje czas przygotowania Produktu do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.
 6. Termin dostawy Produktu do Użytkownika wynosi do 1-5 Dni Roboczych. W przypadku jednoczesnego złożenia Zamówienia na kilka Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 Dni Roboczych. Wyjątkiem są Towary produkowane na zamówienie których termin realizacji może wynosić od 30 do 65 dni.
 7. Szczegóły dotyczące czasu przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):
  a) uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy – w przypadku wyboru przez Użytkownika Sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą;
  b) zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru przez Użytkownika Sposobu płatności za pobraniem.
 8. W zależności od wybranego przez Użytkownika Sposobu dostawy zapłaty za Zamówienie można dokonać w jeden z następujących Sposobów:
  a) przelewem bankowym
  b) osobiście w lokalach Klockownia
 9. Użytkownik może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sprzedawcy, który upoważnia do otrzymania rabatu w Serwisie Internetowym.
 10. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Użytkownik może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, przecenami bądź wyprzedażami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

 

 1. REKLAMACJA PRODUKTU

 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi Produkt bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta, jeżeli Sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia własności na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy Sprzedanej w tej samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta określają przepisy ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Produkt może być objęty gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek Sprzedawane produkty. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu. Uprawnienia należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
 3. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane przez Konsumenta osobiście w Placówce lub za pośrednictwem adresu mailowego: biuro@Klockownia.com lub korespondencyjnie na adres Klockownia Sp z o.o., Ul. Polna 17, 05-082 Stare Babice
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 5. Jeżeli Sprzedany Produkt ma wadę Konsument może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
  b) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego.;
  c) zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w Sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze Sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny Sposób zaspokojenia.
 6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Konsumenta lub do wykonania uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Konsument powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt/y wraz z dowodem zakupu tego Produktu (Produktów) od Sprzedawcy oraz opisem reklamacji. Szczegóły dotyczące udostępnionych przez Sprzedawcę Sposobów bezpłatnego dostarczenia mu przez Konsumenta Produktu do Sprzedawcy znajdują się w Serwisie Internetowym w zakładce Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub Sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Konsumenta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Konsument może zostać poproszony o udostępnienie Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 7. Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność za wady Produktów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej z Użytkownikiem niebędącym Konsumentem.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone przy pomocy następujących Sposobów:
  a) formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:
  a) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo
  b) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu z wyjątkiem wyboru przez Konsumenta Sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy, zwykły Sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego Sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny Sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Klockownia Sp. z o.o., ul. Polna 17, 05-082 Stare Babice
 8. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w Sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Sprzedawca nie jest zobowiązany zwracać Konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z faktu wyboru przez Konsumenta Sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy, zwykły Sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 9. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Produktów będących przedmiotem Umowy Rezerwacji – względem usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi lub kulturalnymi w określonym miejscu i w określonym dniu lub przez oznaczony okres, prawo odstąpienia nie przysługuje.


VII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 

 1. Skorzystanie z pozasądowych Sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. 
 2. Zasady prowadzenia postępowań w Sprawie pozasądowego rozwiązywania Sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu Sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania Sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych Sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji Społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_Sporow_konsumenckich.php Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w Sprawie pozasądowego rozwiązywania Sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych Sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o InSpekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie Sporu wynikłego z zawartej Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Rezerwacji,
  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inSpektora InSpekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o InSpekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w Sprawie pozasądowego rozwiązywania Sporu między Użytkownikiem, a KLOCKOWNIA SP. Z O.O.;
  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w Sprawie rozstrzygnięcia Sporu między Konsument a KLOCKOWNIA SP. Z O.O., korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji Społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  d) Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania Sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

  VIII. LICENCJE

 

 1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Serwisu Internetowego przez KLOCKOWNIA SP. Z O.O. lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu Internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują KLOCKOWNIA SP. Z O.O. lub podmiotom, z którymi KLOCKOWNIA SP. Z O.O. zawarła odpowiednie umowy. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Użytkowników w ramach Serwisu Internetowego, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego, na terenie całego świata. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Jeżeli Treści zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie Internetowym stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Użytkownik dobrowolnie zamieszczając Treści w Serwisie Internetowym z chwilą ich ustalenia (także w postaci niedokończonej) udziela KLOCKOWNIA SP. Z O.O. niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez KLOCKOWNIA SP. Z O.O. z tych utworów, która obejmuje w szczególności publikację utworów w Serwisie Internetowym, jak również w innych wydawnictwach KLOCKOWNIA SP. Z O.O. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy o świadczenie Usług, w szczególności do pól eksploatacji określonych w art. 50 powołanej wyżej ustawy oprawie autorskim i prawach pokrewnych:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy
  c) w zakresie rozpowszechniania utworu w Sposób inny niż określony w lit. powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki Sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.


IX.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest KLOCKOWNIA SP. Z O.O.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Rezerwacji i Umowy Sprzedaży.
 3. Użytkownik obowiązany jest do podawania prawdziwych i aktualnych Użytkownika oraz aktualizowania danych osobowych, podanych w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług, Umowy Rezerwacji i Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania. Podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Użytkownika może uniemożliwić realizację ww. umów.
 4. KLOCKOWNIA SP. Z O.O. stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 5. Dane osobowe Użytkownika udostępnione w ramach Serwisu Internetowego lub uzyskane w oparciu o aktywność Użytkownika w Internecie i w Placówkach będą przetwarzane przez KLOCKOWNIA SP. Z O.O. w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Serwisu Internetowego oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie Internetowym.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich Sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia Sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (z zastrzeżeniem, że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych zawartych jest w zakładce Pliki Coocies dostępnej w Serwisie Internetowym.X.ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZMIANA REGULAMINU

 

 1. KLOCKOWNIA SP. Z O.O. może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie pkt VIII Regulaminu z Użytkownikiem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako (katalog zamknięty):
  a) zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez KLOCKOWNIA SP. Z O.O. wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a KLOCKOWNIA SP. Z O.O. lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów:
  b) zmiana Sposobu świadczenia usług Spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  c) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez KLOCKOWNIA SP. Z O.O. dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 2. KLOCKOWNIA SP. Z O.O. swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 1 powyżej wysyła na adres email podany przez Użytkownika podczas tworzenia Konta albo składania odpowiednio Rezerwacji lub Zamówienia.
 3. KLOCKOWNIA SP. Z O.O. może wypowiedzieć Użytkownikowi Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie pkt VIII Regulaminu za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z Serwisu Internetowego oraz dokonywania Rezerwacji, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Użytkownik narusza postanowienia pkt II ust. 10 oraz pkt VIII ust. 1 Regulaminu.
 4. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 5. KLOCKOWNIA SP. Z O.O. może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, takich jak zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Serwisu Internetowego, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu Internetowego zmienionego regulaminu. Zmiany Regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Użytkowników, co w szczególności oznacza, że Umowy Rezerwacji i Umowy Sprzedaży zawarte przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.


XI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 17.11.2020 r.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie wiadomości email na adres email podany przez Użytkownika.
 3. Treść Regulaminu jest dostępna dla Użytkowników bezpłatnie pod następującym adresem URL http://Klockownia.mysky-shop.pl/news/n/67/Regulamin, skąd Użytkownicy mogą w każdym czasie przeglądać, a także Sporządzić jego wydruk.
 4. KLOCKOWNIA SP. Z O.O. informuje, że korzystanie z Serwisu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub telefoniczne kontaktowanie się z KLOCKOWNIA SP. Z O.O. może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik.
 5. KLOCKOWNIA SP. Z O.O. ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami niebędącymi Konsumentami, KLOCKOWNIA SP. Z O.O. ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika.
 6. W Sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy KLOCKOWNIA SP. Z O.O. a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

      Adresat:

Klockownia SP. Z O.O.  z siedzibą w Starych Babicach, ul. Polna 17 (który stanowi także adres do doręczeń), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000837926, NIP 1182208332, REGON 385922356;

Adres pocztowy: ul. Polna 17, 05-082 Stare Babice

      telefon: 535 464 088

      e-mail: biuro@klockownia.com

 

      Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy Sprzedaży następujących rzeczy:

     

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

      Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

      ……………………………………………………………………….

      Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

      Adres konsumenta(-ów) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

      Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

      ……………………………………………………………………….

      Data

      ……………………………………………………………………….

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

Shopping Cart